Regulamin

Regulamin sprzedaży dostępu do platformy kivo.pl

Sprzedaż dostępu do platformy KIVO za pośrednictwem strony internetowej https://kivo.pl realizuje Pikablo Sp. z o. o. wpisana do KRS nr: 0000674206 NIP: 9522161764 REGON: 367092006, ul. Lawendowe Wzgórze 36B/5, 80-175 Gdańsk.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@kivo.pl.

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Usługa – dostęp do plaformy, którego twórcą jest Sprzedawca,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221kodeksu cywilnego),
 4. Operator Płatności
  • Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579
  • Payu – PayU S.A., ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://app.kivo.pl/payu/regulations/
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://app.kivo.pl/
 7. Sprzedawca – Pikablo Sp. z o. o. wpisana do KRS nr: 0000674206 NIP: 9522161764 REGON: 367092006, ul. Lawendowe Wzgórze 36B/5, 80-175 Gdańsk.
 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Usługi.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Usługi konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 • 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Usługa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Usługi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Usług i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 4

Zakup Usługi

 1. W celu zakupu Usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. zalogować się na Stronie,

*W przypadku nie opłacenia dostępu do Platformy, po zalogowaniu użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio do strony zamówienia. W taim przypadku należy przejść do punkt 4.

 1. wybrać opcją płatności z panelu konfiguracyjnego (ikona w górnym prawym rogu),
 2. kliknąć przycisk „Przedłuż ważność konta”,
 3. wypełnić formularz,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Usługę.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie usługi uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 • 5

Udostępnienie i korzystanie z Usługi

 1. Zakupiona Usługa umożliwi Kupującemu pełny dostęp do Strony.
 2. Korzystanie z Usługi odbywa się na Stronie i wymaga połączenia z Internetem.
 • 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Usługę wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Usługi, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@kivo.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 • 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://kivo.pl/polityka-prywatnosci/

 • 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.